Home Tags Messenger

Tag: Messenger

Reachable Users

Reachable Users - Người dùng có thể truy cập: là những người dùng đã tương tác với bot của bạn, nó độc lập với...

Marketing Automation

Marketing Automation - Tự động hóa tiếp thị: là một loại phần mềm công nghệ cho phép các doanh nghiệp sắp xếp hợp lý,...

Deep learning

Deep learning - Học sâu: là một chi của ngành máy học dựa trên một tập hợp các thuật toán để cố gắng để...

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST còn được gọi là ngữ hoá tagging hoặc phân loại từ-phân loại, là quá trình...

Response

Response (liên quan trong chatbot): Bất cứ điều gì mà bot nói ra đáp ứng với input đầu vào của người dùng.

Proof of concept viết tắt POC

Proof of concept viết tắt POC (liên quan trong chatbot): Đây là giai đoạn mà các tính năng của Chatbot hoạt động đúng cách,...

Pilot

Pilot (liên quan trong chatbot): Giai đoạn phát triển chatbot được triển khai cho một nhóm nhỏ người dùng để thử nghiệm. Các pilots...

Natural Language Processing viết tắt NLP

Natural Language Processing viết tắt NLP (liên quan trong chatbot): NLP là công cụ phân tích một lời nói Utterance và trích xuất các...

Conversational UI

Conversational UI (liên quan trong chatbot): Là giao diện giao tiếp với con người, hoặc là viết tay, hoặc là thông qua lời nói...

Entity hay Entities

Entity (liên quan trong chatbot): Là các thực thể bổ nghĩa cho một ý định. Vẫn ví dụ trên, “show me yesterday’s financial news”, thì...
Edit with Live CSS