Home Marketing technology/Technical

Pilot

1202

Pilot (liên quan trong chatbot): Giai đoạn phát triển chatbot được triển khai cho một nhóm nhỏ người dùng để thử nghiệm. Các pilots đặc biệt quan trọng với chatbot, bởi vì không giống như các ứng dụng Web, phạm vi đầu vào của người dùng là không giới hạn. Nên cần pilot chatbot theo từng giai đoạn.

SHARE