Reachable Users – Người dùng có thể truy cập: là những người dùng đã tương tác với bot của bạn, nó độc lập với số người thích fanpage của bạn. Và có thể là những người không like fanpage của bạn.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.