• Primary data

  Primary data – Thông tin sơ cấp: nghiên cứu chính thức liên quan đến việc thu thập số liệu chính ban đầu bởi các nhà nghiên cứu. Nó thường được tiến hành sau khi các nhà nghiên cứu đã đạt được một số cái nhìn sâu sắc vào...
 • Market Research

  Market Research – Nghiên cứu thị trường là phần đầu tiên cũng là phần quan trọng nhất trong việc phát triển chiến lược Marketing. Mục đích của nghiên cứu thị trường là thu thập thông tin từ khách hàng để hiểu được suy nghĩ của...
 • Marketing Intelligence

  Mọi quyết định tiếp thị và chương trình tiếp thị hiệu quả đều bắt nguồn từ việc thấu hiểu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường … Thuật ngữ “Marketing Intelligence (Tình báo Tiếp thị)” là một tập những thủ tục và...
 • Marketing information system

  Marketing information system – Hệ thống thông tin tiếp thị (viết tắt MkIS): là một hệ thống thông tin quản lý (MIS) được thiết kế để hỗ trợ việc ra quyết định tiếp thị. Jobber (2007 ) định nghĩa nó như là một “hệ thống trong...
 • Questionnaire

  Questionnaire – Phiếu điều tra:  là một công cụ thường được dùng để ghi chép các ý kiến của khách hàng trong phương pháp phỏng vấn. Phiếu điều tra là một bảng các câu hỏi mà người được phỏng vấn cần trả lời. Việc biên...