Home Tags Chatbot

Tag: chatbot

Reachable Users

Reachable Users - Người dùng có thể truy cập: là những người dùng đã tương tác với bot của bạn, nó độc lập với...

Artificial intelligence marketing viết tắt AIM

Artificial intelligence marketing viết tắt AIM là một hình thức tiếp thị trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật tiếp thị cơ sở dữ liệu...

Conversational Platform

Conversational Platform - Nền tảng thảo luận: là nền tảng giúp tạo ra những câu trả lời tương tác từ đơn giản đến phức...

Marketing Automation

Marketing Automation - Tự động hóa tiếp thị: là một loại phần mềm công nghệ cho phép các doanh nghiệp sắp xếp hợp lý,...

Deep Linking

Deep Linking - Liên kết sâu: Khi bạn tạo một backlink đến một trang bên trong của một trang web/Mobile App (bất kỳ trang...

Deep learning

Deep learning - Học sâu: là một chi của ngành máy học dựa trên một tập hợp các thuật toán để cố gắng để...

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST còn được gọi là ngữ hoá tagging hoặc phân loại từ-phân loại, là quá trình...

Response

Response (liên quan trong chatbot): Bất cứ điều gì mà bot nói ra đáp ứng với input đầu vào của người dùng.

Proof of concept viết tắt POC

Proof of concept viết tắt POC (liên quan trong chatbot): Đây là giai đoạn mà các tính năng của Chatbot hoạt động đúng cách,...

Pilot

Pilot (liên quan trong chatbot): Giai đoạn phát triển chatbot được triển khai cho một nhóm nhỏ người dùng để thử nghiệm. Các pilots...

SEO

Pagerank

URL Length

RAIL Model

Mobile-first

DMCA.com Protection Status