Home Marketing technology/Technical

Proof of concept viết tắt POC

1534

Proof of concept viết tắt POC (liên quan trong chatbot): Đây là giai đoạn mà các tính năng của Chatbot hoạt động đúng cách, miễn là đầu vào thử nghiệm được kiểm soát đúng cách. Do đó, POC thể hiện tiềm năng của chatbot.

SHARE