Home Marketing technology/Technical

Natural Language Processing viết tắt NLP

1394

Natural Language Processing viết tắt NLP (liên quan trong chatbot): NLP là công cụ phân tích một lời nói Utterance và trích xuất các ý định và thực thể trong lời nói. Một số dịch vụ Amazon Lex, Facebook Wit.ai, Google API.ai, Microsoft LUIS đều có sử dụng NLP.

SHARE