Home Marketing technology/Technical

Conversational UI

699

Conversational UI (liên quan trong chatbot): Là giao diện giao tiếp với con người, hoặc là viết tay, hoặc là thông qua lời nói (không sử dụng buttons, links, hoặc graphical elements). Thường có nhiều chatbots kết hợp conversational UI với graphical UI.

SHARE