Supply Chain Management – Quản lý dây chuyền cung ứng: Việc quản lý tất cả các hoạt động liên quan tới dây chuyền cung ứng,  Từ nhà cung cấp tới hệ thống hậu cần nội bội đến các kênh phân phối sản phẩm tới người dùng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.