Sig file – Signature file: file chữ ký. Bạn có thể tạo và cài đặt sig file trong thư mục chủ của chương trình email. Sau đó bạn đưa chữ ký vào cuối email. Thư của bạn không chỉ có chữ ký của bạn mà còn có cả URL, tên công ty bạn và bất cứ những gì bạn muốn thêm vào.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.