Home Brand Management

Hitchhike Announcement

318

Hitchhike Announcement: thương hiệu hoặc sản phẩm hoặc thông điệp của chiến dịch quảng cáo phóng ra ở cuối tiết mục chương trình, ngược với Cowcatcher.