Webmaster (từ nối của web và master, cũng được gọi là website administrator là cách gọi chung cho người làm công việc quản trị một hay nhiều trang web.

Webmaster thường được biết đến là người thành thạo mã HTML, là người trực tiếp quản lí tất cả các thành phần của trang web. Dựa trên loại trang web họ quản lí, các webmaster thường thành thạo các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Javascript, PHP. Họ cũng thường biết cách thiết lập máy chủ web giống như quản trị viên của máy chủ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.