SEOer là gì được định nghĩa là một người thực hiện công việc tối ưu hóa Website, để trang web luôn có những keywork nằm trên Top đầu của các công cụ tìm kiếm như: Google – Bing – Yahoo.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.