Home Search Engine Marketing

Negative Link Velocity

561

Negative Link Velocity – Tốc độ liên kết tiêu cực : Tốc độ liên kết tiêu cực có thể làm giảm đáng kể thứ hạng website của bạn. Những liên kết tiêu cực là nguyên nhân phổ biến gây giảm thứ hạng.