Home Search Engine Marketing

Fresh Index/Live Index

1266

Fresh Index/Live Index – 2 Cách hiển thị kết quả của ahrefs dựa vào sự tồn tại của liên kết.

  • Live Index – Tất cả liên kết còn tồn tại mà lần cuối cùng Ahrefs thu thập.
  • Fresh Index – Bao gồm tất cả liên kết còn tồn tại trong 3 tháng cuối, kể cả các liên kết đã không còn khi lần cuối cùng bọ Ahrefs thu thập.
SHARE