Home Search Engine Marketing

Meta Property

1133

Meta Property là thẻ khai báo cấu trúc của một trang web, bạn nên bổ sung thêm thẻ này để khai báo cấu trúc với các thuộc tính như URL, title, locale, type nhằm tăng tính hiệu quả trong quá trình làm SEO. Cấu trúc:

<meta property=”og:value” content=”content value” />

SHARE