DOM Content Loaded viết tắt DCL – Đã tải nội dung DOM: khi tài liệu HTML đã được tải và phân tích cú pháp. Lượt tải trang nhanh hơn đã được hiển thị tương quan với tỷ lệ thoát thấp hơn. Sự kiện DOM Content Loaded được kích hoạt khi tài liệu HTML ban đầu đã được tải và phân tích cú pháp hoàn chỉnh mà không cần phải đợi các bản định kiểu, hình ảnh và khung con phụ để hoàn tất tải. Việc tải sự kiện rất khác nhau chỉ nên được sử dụng để phát hiện một trang được tải đầy đủ. Đây là lỗi phổ biến rất phổ biến khi người dùng tải trang, giải pháp DOM Content Loaded sẽ phù hợp hơn nhiều, do đó hãy thận trọng.

Trên công cụ Google PageSpeed Insights quy định 03 mức đo thời gian, như sau:

  • Fast: Time FCP mobile < 2.1s & desktop < 1.4s
  • Average: Time FCP mobile < 4.2s & desktop < 2.8s
  • Slow: Time FCP mobile > 4.2s & desktop > 2.8s

Nếu bạn muốn DOM được phân tích cú pháp càng nhanh càng tốt sau khi người dùng yêu cầu trang, một số việc bạn có thể làm là bật JavaScript không đồng bộ và tối ưu hóa việc tải bảng định kiểu nếu sử dụng như thường lệ, làm chậm tải trang do tải song song, “ăn cắp” lưu lượng truy cập từ tài liệu html chính.

DCL được Google Speed Insight lấy dữ liệu trong vòng 30 ngày từ trải nghiệm thực tế của người dùng trên trình duyệt Chrome.

Định nghĩa trên Chrome

DOMContentLoaded báo cáo thời gian khi tài liệu HTML ban đầu đã được tải và phân tích cú pháp hoàn chỉnh mà không cần phải đợi các bản định kiểu, hình ảnh và khung con để hoàn tất tải.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.