Home Production

Comma separated value viết tắt csv

962

Comma separated value viết tắt csv: Là một định dạng file mà mỗi trường dữ liệu của nó được ngăn cách với nhau bằng một dấu phẩy.

SHARE