Home Search Engine Marketing

Ad Rank

882

Ad Rank – Thứ hạng quảng cáo:  xếp hạng quảng cáo của bạn là giá trị được sử dụng để xác định nơi quảng cáo của bạn hiển thị trên một trang. Nó dựa trên điểm Chất lượng và số tiền giá thầu của bạn.

SHARE