Taxi advertising – Quảng cáo taxi: Quảng cáo taxi cho phép các nhà quảng cáo làm nổi bật các sản phẩm của họ, dù là nhận thức về thương hiệu hay tin nhắn được nhắm mục tiêu, trực tiếp đến các khu vực nơi mọi người làm việc, mua sắm và đi chơi.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.