Small Office, Home Office viết tắt SOHO: Khuynh hướng làm ăn giản tiện, sử dụng văn phòng chung hay dùng nhà riêng làm văn phòng, để trám chỗ trống trong thị trường đã bị các đại xí nghiệp chi phối gần hết.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.