Home Brand Management

Rating

846

Rating: Tỷ lệ thính thị truyền hình. Kết quả của phân số giữa tổng số các nóc gia đang xem một tiết mục đối với số nóc gia có TV ở vùng kiểm tra

SHARE