Home Search Engine Marketing

Site Over-Optimization

1029

Site Over-Optimization – Tối ưu hóa quá mức: Bao gồm các yếu tố trên trang như nhồi nhét từ khóa, nhồi nhét thẻ tiêu đề, trang trí từ khóa quá mức.

SHARE