Home Production

Shared Hosting

445

Shared Hosting: Website lưu trữ được chia sẻ với các trang web khác. Các nguồn tài nguyên máy chủ được chia sẻ bình đẳng giữa những người sử dụng do đó shared hosting là rất tốt cho các trang web nhỏ.