Home Search Engine Marketing

Query Deserves Diversity

194

Query Deserves Diversity: Truy vấn đa dạng Google có thể thêm sự đa dạng cho một SERP với những câu truy vấn dùng từ khóa không rõ ràng, chẳng hạn như “ted”, “WWF” hay “ruby”.

SHARE