Home Brand Management

Preempt

513

Preempt: Quyền phóng ảnh ưu tiên của đài đối với phim quảng cáo trong trường hợp nguy cấp hay vì công ích.

 

SHARE