Home Brand Management

Pre-Production Meeting viết tắt PPM

827

Pre-Production Meeting viết tắt PPM: Là cuộc họp triển khai, công bố kế hoạch sản xuất bao gồm client, agency, producer và director trước ngày quay. PPM triển khai từ 01 đến 02 lần.