Home Search Engine Marketing

Penalized WhoIs Owner

1130

Penalized WhoIs Owner: Phạt chủ sở hữu WhoIs, Nếu Google xác định một người cụ thể là một spammer điều đó đồng nghĩa với việc Google sẽ xem xét kỹ lưỡng các trang web khác thuộc sở hữu của người đó.

SHARE