Parent theme: Nếu trang wordpress của bạn sử dụng child theme thì chắc chắn phải có parent theme, điều này chỉ sự phân cấp theme nếu có. Như vậy parent theme sẽ sở hữu các thuộc tính, cấu hình để child theme có thể kế thừa.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.