Home Brand Management

Mô hình Trumpet

1436

Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô hình tiêu biểu mà chúng ta thường hay gặp là: Door Knob, GoldFish, Trumpet, Funnel. 

Mô hình 3 “Trumpet” – mô hình “kèn Trumpet”: Mô hình này gần giống với dạng hình phễu truyền thống, tuy nhiên mức độ Ủng hộ thương hiệu cao hơn. Mô hình này thường thấy qua các sản phẩm thể hiện phong cách sống như xe hơi. Trong mô hình này, tỷ lệ từ Nhận biết đến Thu hút, Tìm hiểu và Mua hàng thấp dần, vì các sản phẩm này giá cao nên khách hàng tìm hiểu nhiều, đến giai đoạn mua còn lại rất ít. Tuy nhiên, tỷ lệ Ủng hộ thương hiệu lại cao vì đôi khi khách hàng rất yêu thích thương hiệu đó.

SHARE