Từ mô hình 5A gồm: Awareness (Nhận biết), Khả năng thu hút (Appeal), Tìm hiểu (Ask), Hành động (Action), Ủng hộ thương hiệu (Advocate). Trong đó tùy vào ngành hàng mà công ty kinh doanh thì tỷ lệ sắp xếp dịch chuyển kết quả thống kê đo lường tại từng chữ A. Trong đó 04 mô hình tiêu biểu mà chúng ta thường hay gặp là: Door Knob, GoldFish, Trumpet, Funnel. 

Mô hình 2 “GoldFish” – mô hình “cá vàng”: Trong mô hình này, giai đoạn Nhận biết cao, mức độ Thu hút không cao, giai đoạn Tìm hiểu cao nổi bật hơn hẳn, nhưng đến giai đoạn Mua hàng và Ủng hộ lại giảm trở lại. Thể hiện rõ nhất của mô hình này là các ngành B2B, ví dụ như ngành agency. Nói đến một công ty agency thì mức độ nhận biết thương hiệu và yêu thích thường rất thấp. Nhưng khi tham gia vào quá trình pitching cho một sản phẩm nào đó, người ta sẽ tìm hiểu thương hiệu agency đó cực kỳ chặt chẽ, với sự tham gia gần như của toàn bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên tỷ lệ mua hàng lại không cao, thể hiện rõ ràng ở việc, khi pitching thì có rất nhiều agency tham gia, nhưng được đưa vào shortlist thì chỉ còn một vài agency và cuối cùng chỉ chọn một agency để thực hiện dự án.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.