Home Product Marketing

Markup pricing hay Cost-plus pricing

1682

Markup pricing hay Cost-plus pricing – Phương pháp định giá cộng chi phí : Theo phương pháp này, giá sản phẩm sẽ được tính theo công thức:

Giá sản phẩm = Chi phí sản xuất 1 đơn vị sản phẩm + 1 khoảng lợi nhuận/từng sản phẩm

SHARE