Home Product Marketing

Break-even point pricing

498

Break-even point pricing – Phương pháp định giá dựa trên điểm hòa vốn: Theo phương pháp này, giá sản phẩm sẽ được tính dựa trên công thức:

Hoặc