Home Brand Management

Inflatable billboard

490

Inflatable billboard – Biển quảng cáo nổi phồng lên: giống như bảng quảng cáo 2D thông thường nhưng áp dụng đối tượng 3D. Sử dụng tốt nhất để thị trường các sản phẩm hữu hình hơn là dịch vụ. Cách tiếp cận hiệu quả về chi phí có thể đạt được nhận thức về thương hiệu cao và tăng việc mua hàng.

SHARE