Home Brand Management

Floor Manager

547

Floor Manager: người liên lạc giũa phòng điều chỉnh và người diễn xuất để truyền đạt chỉ thị của người điều chỉnh.

SHARE