Home Brand Management

Early adopter

569

Early adopter: người chấp nhận đầu tiên (một sản phẩm)/ người chấp nhận sớm

SHARE