Home Brand Management

Brand acceptability

453

Brand acceptability – Chấp nhận nhãn hiệu: Sự chấp nhận của người dùng đối với một thương hiệu.