Home Brand Management

Cost Per Point viết tắt CPP hay Cost Per Rating Point viết tắt CPRP

1398
CPP means - Cost Per Point

Cost Per Point viết tắt CPP hay Cost Per Rating Point viết tắt CPRP – Chi phí để mua 1% rating người xem: đó là chi phí để mua một điểm đánh giá (rating) hoặc chi phí đạt được một phần trăm của đối tượng mục tiêu

SHARE