Home Brand Management

Average Time Viewed viết tắt ATV

291

Average Time Viewed viết tắt ATV: Thời gian trung bình của một người dành để xem một chương trình/kênh cụ thể.