Home Brand Management

Share trong TVC

327

Share trong TVC: Thị phần khán giả của một chương trình/kênh so với các chương trình/kênh khác tại cùng một thời điểm phát sóng.