Home Brand Management

Annoncement Program hay Spot Carrier

510

Annoncement Program: còn gọi là Spot Carrier, một tiết mục cho phép nhiều chủ quảng cáo thay nhau phát quảng cáo ngắn của mình trong khoảng thời gian của tiết mục.

SHARE