Home Brand Management

Spot Announcement

885

Spot Announcement: là nững mẫu quảng cáo ngắn không dính líu đến tiết mục phim. Có thể được phát trước khi bắt đầu bộ phim, giữa bộ phim, và trước khi kết thúc bộ phim. Chúng ta thường thấy: Video quảng cáo 30 giây, Banner Pop Up dưới chân màn hình…

SHARE