Home Trade Marketing

Visibility

1754

Visibility – độ nhận diện tại điểm bán: có mặt trong cửa hàng thôi thì chưa đủ, vì nhiều khi bị nhét trong kẹt, mà còn phải được trưng bày trước mắt người tiêu dùng/người mua hàng lựa chọn

SHARE