Sub-brand – Thương hiệu con: Sản phẩm,dịch vụ có tên tuổi, các đặc trưng bản sắc thương hiệu riêng để có thể phân biệt được so với những thương hiệu cùng chủng loại của cùng 1 công ty, ví dụ như Clear và Sunsil của Unilever.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.