Sales Information System (viết tắt SIS) – Hệ thống thông tin bán hàng: là nơi lưu trữ tất cả tài liệu về khách hàng đang mua sản phẩm/dịch vụ công ty, bao gồm: hợp đồng, thỏa thuận thương mại, doanh số, tăng trưởng, sản lượng bán hàng năm….

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.