Home Brand Management

Packaging Design

344

Packaging Design: Thiết kế bao bì, những định dạng thiết kế cũng như hệ thống hình ảnh nhận biết cho thương hiệu.