Home Brand Management

Parent Brand

749

Parent Brand – Thương hiệu mẹ: Một thương hiệu có thể hỗ trợ một hoặc nhiều thương hiệu con trong cùng một ngành hàng.

SHARE