Home Tracking & Reporting

Liquidation

205

Liquidation: Nghiệm thu, thanh lý kết thúc dự án hoặc giai đoạn của dự án theo hợp đồng (so sánh giữa planning KPIs và planning cost với actual KPIs, actual cost)

SHARE