Gatekeeper – Người gác cửa(trong hành vi mua): Nhân viên bán hàng, nhân viên tư vấn là “người gác cổng” của thương hiệu tại điểm tiếp xúc với khách hàng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.