Decider – Người quyết định (trong hành vi mua): là người quyết định mua sản phẩm nào ? chọn thương hiệu nào ? mà họ cảm thấy thích thú hoặc ưng ý. Họ mua nhưng chưa chắc họ là người sử dụng cuối cùng.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.